جهت ارتقا کیفیت خدمات و محصولات هَدَفِ‌مَن به همکاری شما نیاز داریم.
🙂

ما با چند سوال کوتاه می‌خواهیم اطمینان پیدا کنیم که محصول و خدمات «هَدَفِ‌مَن» منطبق بر انتظارات شما است. تکمیل این پرسشنامه  کمتر از 2 دقیقه زمان می‌برد.